JOIN LOGIN MYPAGE

공지사항

2022년 추계학술대회 및 정기총회 현장 사진

작성자 : 관리자 작성일 :2022.12.30 오후 8:23:29 조회수 : 1091 첨부파일 :

12월 1일, 2일에 걸쳐 오프라인으로 진행되었던 추계학술대회가 성공적으로 마무리 되었습니다.

KakaoTalk_20221214_180906767_03.jpg

 

KakaoTalk_20221214_180906767_19.jpg

 

KakaoTalk_20221214_180956517_02.jpg

 

KakaoTalk_20221214_180956517_04.jpg

 

KakaoTalk_20221214_180956517_17.jpg

 

KakaoTalk_20221214_180956517_25.jpg

 

KakaoTalk_20221214_181008650_05.jpg

 

KakaoTalk_20221214_180956517_28.jpg

리스트
TOP