JOIN LOGIN MYPAGE

한국응용과학기술학회 논문 검색

축구화 브랜드의 3i 모델 효과성 검증: 붓스트랩 BC법 적용

간행물 정보 : Vol.38 No.4, 2021년,
파일형식 : pdf

-

38.4.23_1.jpg

38.4.23_2.jpg

38.4.23_3.jpg

38.4.23_4.jpg

38.4.23_5.jpg

38.4.23_6.jpg

38.4.23_7.jpg

38.4.23_8.jpg

38.4.23_9.jpg리스트
TOP