JOIN LOGIN MYPAGE

한국응용과학기술학회 논문 검색

다중 졸-겔 방법에 의해 증착된 ZnO 막의 형태적 및 구조적 특성평가

간행물 정보 : Vol. 40 No. 5, 2023년,
파일형식 : pdf

19. 김우영_1.png

 

19. 김우영_2.png

 

19. 김우영_3.png

 

19. 김우영_4.png

 

19. 김우영_5.png

 

19. 김우영_6.png

 

19. 김우영_7.png

 

19. 김우영_8.png

 

19. 김우영_9.png

 

19. 김우영_10.png리스트
TOP